بررسی دقیق بدنه ، فنی و آپشن

 بیش از ۱۲۰۰۰ کارشناسی خودروی انجام‌شده در محل

بررسی دقیق و نقطه به نقطه خودرو در محل

حضور در محل ۳۰ دقیقه پس از تماس

ارائه گزارش رسمی و مکتوب از خودروی کارشناسی‌شده