اخبار

تغییر مالیاتی در بازار خودرو
12 شهريور ، 1401
طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، این سازمان از این پس صرفاً از صاحبان خودروهایی که ارزش روز آنها در ...